Reglement RCT WZ-NL

  1. Historie, naam en oprichtingsdatum

    a.  Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de Bond van Wapenbroeders (BvW), gehouden op 2 oktober 2009 te Doorn, werd door de Algemeen Voorzitter (AV) gesteld dat de gewesten op 31 december 2009 worden opgeheven en derhalve m.i.v. 1 januari 2010 geen gewesten meer in de organisatiestructuur van de BvW zijn opgenomen. De eveneens op 2 oktober 2009 door de BALV aangenomen nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement staan de oprichting van coördinatieorganen in plaats van de gewesten niet in de weg. 

    b.   Het bestuur van het Gewest Limburg heeft op 22 oktober 2009, in vergadering bijeen, besloten m.i.v. 1 januari 2010 een coördinatieteam onder de naam “Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Limburg (RCT WL)” op te richten, dat alle niet-bestuurlijke taken van het Gewest Limburg overneemt, aangevuld met aspecten die, als gevolg van de nieuwe structuur van de BvW, noodzakelijk zijn om aan de wensen van de tot het samenwerkingsverband toegetreden afdelingen optimaal tegemoet te komen.

    c.   Op 2 december 2010 is besloten dat de hieronder nader te noemen afdelingen van het voormalig Gewest Noord-Brabant/ Zeeland m.i.v. 1 januari 2011 zullen toetreden tot het RCT WL en dat op 2 april 2011 het RCT WL is omgevormd tot “Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL)”. Door deze omvorming wordt meer recht gedaan aan de samenstelling van de tot dit samenwerkingsverband toegetreden afdelingen.
     
  2. Samenstelling en bevoegdheden

a.   Het RCT WZ-NL bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en 2 bestuursleden, waarvan bijvoorkeur de voorzitter deel uitmaakt, van elke tot het samenwerkingsverband toegetreden afdeling. Het DB bestaat uit de DB leden van het RCT WL naar de toestand van 2 april 2011, aangevuld met 3 bestuursleden die afkomstig zijn van de tot het RCT WZ-NL toegetreden Brabantse/ Zeeuwse afdelingen. De voorzitter RCT WL zal ook in het RCT WZ-NL deze functie vervullen. Op 2 april 2011 wordt het DB RCT WZ-NL aangevuld met 2 bestuursleden uit de inmiddels toegetreden Brabantse/ Zeeuwse afdelingen. Het derde bestuurslid zal te zijner tijd aan het DB worden toegevoegd. De taakverdeling binnen het DB RCT WZ-NL wordt zo mogelijk op 2 april 2011 aan alle samenwerkende afdelingen bekend gemaakt. De secretaris stelt een schema vast volgens welke de DB leden periodiek zullen aftreden. De bestuursleden kunnen zich al dan niet herkiesbaar stellen.

b.   Het RCT WZ-NL treedt als overkoepelend coördinatieteam op voor alle tot dit samenwerkingsverband toegetreden afdelingen. Naar de toestand van 2 april 2011 betreft het de volgende Afdelingen: Alphen (nr.1001), Eindhoven/ Helmond (nr. 1004), ’s-Hertogenbosch (nr. 1005), Mill/ Uden (nr. 1006), Midden-Brabant (nr. 1007), Ospel (nr. 1102), Venlo (nr. 1103), Weert (nr. 1104), Mijnstreek (nr. 1105), Roermond (nr. 1106), Venray/ Gennep (nr. 1152) en Cranendonck (nr. 1153).

c.   Uitbreiding van het aantal toegetreden afdelingen met nieuwe of andere bestaande afdelingen is mogelijk, mits deze afdelingen zich bevinden in de Regio Zuid (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) van de BvW. De toetreding van deze afdelingen gebeurt onder gelijke voorwaarden die gelden voor de reeds eerder toegetreden afdelingen.

d.   Het RCT WZ-NL houdt bij haar taakuitoefening rekening met de vigerende Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BvW. Waar nodig onderhoudt het RCT WZ-NL contacten met het Bondsbestuur. 

    3.  Taken

Het RCT WZ-NL heeft de volgende taken:

a.  Het onderhouden van goede contacten met de tot het samenwerkingsverband behorende afdelingen en het Bondsbestuur. 

b.  Het coördineren van alle voorkomende activiteiten binnen het samenwerkingsverband die het afdelingsniveau overschrijden, waaronder de RCT Dag der Banieren, de RCT schietdag met gebruikmaking van de KKW schietsimulatoren en eventuele RCT excursies/ reünies, waarbij in beginsel voorlopig de bestaande wijze van organiseren wordt gehandhaafd.

c.  Het, na overleg met en op verzoek van de betreffende afdelingen, coördineren van de presentatie van gemeenschappelijke problemen en voorstellen in de richting van het Bondsbestuur, in nauw overleg met het bondsbestuurslid dat belast is met het onderhouden van contacten met de Regio Zuid BvW.

d.  Het, op verzoek van het Bondsbestuur of meer in het bijzonder het bondsbestuurslid belast met de Regio Zuid BvW, coördineren van specifieke zaken binnen het samenwerkingsverband.

e.  Het representeren van de tot het samenwerkingsverband behorende Wapenbroeders op provinciaal niveau en naar andere nader te preciseren organisaties, na overleg met de betreffende afdelingen.

f.  Het, in nauw overleg met de betreffende afdelingen en, zo nodig, in coördinatie met de Bonds PR functionaris voor de Regio Zuid BvW, ontplooien van PR activiteiten binnen de Regio Zuid BvW.

g.  Het coördineren en toezicht houden op de website van het RCT WZ-NL.

h. Het propageren en instrueren binnen het samenwerkingsverband van alle nader te preciseren zaken die betrekking hebben op het Handboek Tenue, Ceremonieel en Exercitie.

   4.   Financiële zaken

a.  Het RCT WZ-NL beschikt over gelden, die afkomstig zijn uit diverse bronnen.

b.  Bij de oprichting van het RCT WL hebben de tot het samenwerkingsverband toegetreden afdelingen uit het voormalig Gewest Limburg hun aandeel van het batig saldo van het voormalig Gewest Limburg ter beschikking gesteld van het RCT WL. Dit komt neer op € 3,68 per lid van de betreffende afdelingen. Bij toetreding van andere afdelingen tot het RCT WZ-NL samenwerkingsverband zal dit “instapgeld” eveneens moeten worden betaald.

c.   In de voorbesprekingen voor het vormen van het RCT WZ-NL, waarin onder meer gesproken is over het bovengenoemde “instapgeld”, is ook gesproken over de noodzaak om een structurele bron van inkomsten voor het RCT WZ-NL overeen te komen. Rekening houdend met de verhoging van de jaarlijkse afdracht van de Bond per 1 januari 2011 met € 1,50 per lid, werd met een overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel om hiervan € 0,50 per lid jaarlijks aan het RCT WZ-NL af te staan. 
Noot: Met ingang van 1 januari 2015 is de jaarlijkse contributie van de samenwerkende afdelingen vastgesteld op € 0,75 per lid / donateur.

d.  De beschikbare financiën zijn primair ter bestrijding van onkosten voor het coördineren en organiseren van gemeenschappelijke activiteiten, waaronder het bestrijden van administratieve onkosten zoals de aanschaf van bureauartikelen, porti en vergoeding van reiskosten.

e.  Indien gelden van de Bond worden ontvangen, zal de financiële verantwoording hiervan conform de door de Bond te verstrekken richtlijnen moeten geschieden. 

f.  De begroting en financiële verantwoording v.w.b. de totale ter beschikking staande gelden vinden jaarlijks plaats op een bestuursvergadering van het RCT WZ-NL In principe zal dit tijdens de eerste vergadering van het jaar geschieden.

    5.  Bezittingen

De bezittingen van het RCT WL gaan bij de omvorming naar het RCT WZ-NL over naar het RCT WZ-NL. Het penningmeester van het RCT WZ-NL houdt een lijst bij van bezittingen, die nodig zijn voor het uitoefenen van haar taak. De gebruikelijke afschrijvingsprocedure en normen worden hierbij gehanteerd. Noodzakelijke vervanging van het betreffende materieel wordt bekostigd uit de beschikbare gelden van het RCT WZ-NL.   

   6.   Vergaderingen en nader overleg

a.  Er zullen jaarlijks maximaal 4 reguliere vergaderingen van het RCT WZ-NL met de tot het samenwerkingsverband toegetreden afdelingen worden gehouden, waarbij de eerste vergadering van het jaar aangemerkt wordt als een “Jaarvergadering”. Tijdens de “Jaarvergadering” legt het DB RCT WZ-NL verantwoording af t.a.v. haar werkzaamheden en de financiën en vinden eventuele wijzigingen in de personele samenstelling van het DB plaats. De afdelingen zijn op deze vergaderingen vertegenwoordigd door maximaal 2 afgevaardigden per afdeling. Bij eventuele toepassing van het stemrecht worden de regels van de Bond gehanteerd.

b.   Daarnaast houdt het DB RCT WZ-NL naar behoefte interne vergaderingen met een minimum van 2 naast de eerder in subparagraaf a. genoemde vergaderingen.   

   7.   Slotbepalingen

a.    De regelgeving, vervat in dit Reglement, kan naar behoefte en na goed overleg, worden aangepast.

b.   Na elke aanpassing/ wijziging van het Reglement wordt door het DB RCT WZ-NL een herzien Reglement uitgegeven voorzien van een “versiedatum” ter voorkoming van misverstanden.  

Versie: 02-04-2011.

Copyright © 2020 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk